Đăng ký nhận bản tin

Thông tin căn hộ

BÌNH AN PEARL /

Tầng 04 - 27

Loại căn hộ B3

Căn số 01

Căn số 01
Căn số 01

Loại căn hộ B3

Căn số 01

Diện tích tim đường        93.0m2

Diện tích lọt lòng             86.4m2

Sảnh                                   2.6m2

Phòng khách                    11.7m2

Phòng ăn - Bếp                14.7m2

Phòng ngủ Master           12.4m2

Phòng ngủ 2                      9.5m2

Phòng ngủ 3                     13.5m2

Bancon phòng khách       4.0m2

Phòng thay đồ Master      2.1m2

Vệ sinh Master                  3.5m2

Vệ sinh 2                           3.5m2

Giặt phơi                           2.0m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 01

Loại căn hộ A5

Căn số 02

Căn số 02
Căn số 02

Loại căn hộ A5

Căn số 02

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 02

Loại căn hộ A5

Căn số 03

Căn số 03
Căn số 03

Loại căn hộ A5

Căn số 03

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 03

Loại căn hộ A5

Căn số 04

Căn số 04
Căn số 04

Loại căn hộ A5

Căn số 04

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 04

Loại căn hộ B1

Căn số 05

Căn số 05
Căn số 05

Loại căn hộ B1

Căn số 05

Diện tích tim tường              85.8m2

Diện tích lọt lòng                  76.1m2

Sảnh                                         5.9m2

Phòng khách - Phòng ăn   17.9m2

Bếp                                           5.8m2

Phòng ngủ Master               13.9m2

Phòng ngủ 2                         16.3m2

Vệ sinh Master                       3.4m2

Vệ sinh 2                                 3.4m2

Giặt phơi                                 2.2m2

Bancon                                   3.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 05

Loại căn hộ B1

Căn số 06

Căn số 06
Căn số 06

Loại căn hộ B1

Căn số 06

Diện tích tim tường              85.8m2

Diện tích lọt lòng                  76.1m2

Sảnh                                         5.9m2

Phòng khách - Phòng ăn   17.9m2

Bếp                                           5.8m2

Phòng ngủ Master               13.9m2

Phòng ngủ 2                         16.3m2

Vệ sinh Master                       3.4m2

Vệ sinh 2                                 3.4m2

Giặt phơi                                 2.2m2

Bancon                                   3.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 06

Loại căn hộ A5

Căn số 07

Căn số 07
Căn số 07

Loại căn hộ A5

Căn số 07

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 07

Loại căn hộ A5

Căn số 08

Căn số 08
Căn số 08

Loại căn hộ A5

Căn số 08

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 08

Loại căn hộ A5

Căn số 09

Căn số 09
Căn số 09

Loại căn hộ A5

Căn số 09

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 09

Loại căn hộ B3

Căn số 10

Căn số 10
Căn số 10

Loại căn hộ B3

Căn số 10

Diện tích tim đường        93.0m2

Diện tích lọt lòng             86.4m2

Sảnh                                   2.6m2

Phòng khách                    11.7m2

Phòng ăn - Bếp                14.7m2

Phòng ngủ Master           12.4m2

Phòng ngủ 2                      9.5m2

Phòng ngủ 3                     13.5m2

Bancon phòng khách       4.0m2

Phòng thay đồ Master      2.1m2

Vệ sinh Master                  3.5m2

Vệ sinh 2                           3.5m2

Giặt phơi                           2.0m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 10

Loại căn hộ A4

Căn số 11

Căn số 11
Căn số 11

Loại căn hộ A4

Căn số 11

Diện tích tim tường      51.5m2

Diện tích lọt lòng          46.6m2

Sảnh                               3.5m2

Phòng khách                12.2m2

Phòng ăn - Bếp           10.8m2

Phòng ngủ                      11m2

Vệ sinh                           3.6m2

Giặt phơi                          2m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 11

Loại căn hộ B2

Căn số 12

Căn số 12
Căn số 12

Loại căn hộ B2

Căn số 12

Diện tích tim tường     95.2m2

Diện tích lọt lòng         87.3m2

Sảnh                                4.5m2

Phòng khách                11.7m2

Phòng ăn - Bếp            14.3m2

Phòng ngủ Master       12.4m2

Phòng ngủ 2                   9.5m2

Phòng ngủ 3                 13.5m2

Bancon phòng khách    4.1m2

Phòng thay đồ                 3.5m2

Vệ sinh Master                3.5m2

Vệ sinh 2                          3.4m2

Giặt phơi                             2m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 12

Loại căn hộ A5

Căn số 12A

Căn số 12A
Căn số 12A

Loại căn hộ A5

Căn số 12A

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 12A

Loại căn hộ A5

Căn số 14

Căn số 14
Căn số 14

Loại căn hộ A5

Căn số 14

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 14

Loại căn hộ A5

Căn số 15

Căn số 15
Căn số 15

Loại căn hộ A5

Căn số 15

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 15

Loại căn hộ A9

Căn số 16

Căn số 16
Căn số 16

Loại căn hộ A9

Căn số 16

Diện tích tim tường             78.7m2

Diện tích lọt lòng                 69.9m2

Sảnh                                        5.9m2

Phòng khách - Phòng ăn   17.9m2

Bếp                                           5.8m2

Phòng ngủ Master              13.9m2

Phòng ngủ 2                        10.4m2

Vệ sinh Master                      3.4m2

Vệ sinh 2                                3.2m2

Giặt phơi                                2.1m2

Bancon                                  3.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 16

Loại căn hộ A9

Căn số 17

Căn số 17
Căn số 17

Loại căn hộ A9

Căn số 17

Diện tích tim tường             78.7m2

Diện tích lọt lòng                 69.9m2

Sảnh                                        5.9m2

Phòng khách - Phòng ăn   17.9m2

Bếp                                           5.8m2

Phòng ngủ Master              13.9m2

Phòng ngủ 2                        10.4m2

Vệ sinh Master                      3.4m2

Vệ sinh 2                                3.2m2

Giặt phơi                                2.1m2

Bancon                                  3.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 17

Loại căn hộ A5

Căn số 18

Căn số 18
Căn số 18

Loại căn hộ A5

Căn số 18

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 18

Loại căn hộ A5

Căn số 19

Căn số 19
Căn số 19

Loại căn hộ A5

Căn số 19

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 19

Loại căn hộ A5

Căn số 20

Căn số 20
Căn số 20

Loại căn hộ A5

Căn số 20

Diện tích tim tường              72.8m2

Diện tích lọt lòng                  66.8m2

Sảnh                                       1.1m2

Phòng khách - Bếp              22.3m2

Phòng ngủ Master               11.3m2

Phòng ngủ 2                         10.3m2

Bancon phòng ngủ Master   3.1m2

Phòng thay đồ Master          3.9m2

Vệ sinh Master                      3.5m2

Vệ sinh 2                                3.4m2

Giặt phơi                                2.7m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 20

Loại căn hộ B2

Căn số 21

Căn số 21
Căn số 21

Loại căn hộ B2

Căn số 21

Diện tích tim tường     95.2m2

Diện tích lọt lòng         87.3m2

Sảnh                                4.5m2

Phòng khách                11.7m2

Phòng ăn - Bếp            14.3m2

Phòng ngủ Master       12.4m2

Phòng ngủ 2                   9.5m2

Phòng ngủ 3                 13.5m2

Bancon phòng khách    4.1m2

Phòng thay đồ                 3.5m2

Vệ sinh Master                3.5m2

Vệ sinh 2                          3.4m2

Giặt phơi                             2m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 21

Loại căn hộ A3

Căn số 22

Căn số 22
Căn số 22

Loại căn hộ A3

Căn số 22

Diện tích tim tường      51.5m2

Diện tích lọt lòng          46.3m2

Sảnh                                 3.5m2

Phòng khách                12.2m2

Phòng ăn - Bếp            10.6m2

Phòng ngủ                        11m2

Vệ sinh                             3.4m2

Giặt phơi                             2m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 22
Trở về
https://shopping.pearlplaza.com.vn/
https://shopping.pearlplaza.com.vn/catalog/view/theme/