Đăng ký nhận bản tin

Thông tin căn hộ

BÌNH AN PEARL /

Tầng 33

Loại căn hộ D2

Căn số 01

Căn số 01
Căn số 01
Căn số 01 Căn số 01

Loại căn hộ D2

Căn số 01

TẦNG 1

Diện tích tim tường          131.8m2

Diện tích lọt lòng              120.8m2

Sảnh                                       5.1m2

Phòng khách - Ăn              32.7m2

Bếp                                         9.4m2

Phòng ngủ Master             14.8m2

Phòng ngủ 2                       12.9m2

Phòng ngủ 3                       10.0m2

Vệ sinh Master                     5.8m2

Phòng thay đồ                      3.0m2

Vệ sinh 2                               4.5m2

Sân giặt                                 3.4m2

Kho                                        3.0m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường           57.2m2

Diện tích lọt lòng               51.9m2

Thanh, hành lang              11.7m2

Phòng ngủ 4                      12.0m2

Vệ sinh                                  5.5m2

Phòng sinh hoạt chung    18.3m2

Hồ bơi, sân vườn              39.5m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 01

Loại căn hộ D3

Căn số 02

Căn số 02
Căn số 02
Căn số 02 Căn số 02

Loại căn hộ D3

Căn số 02

TẦNG 1

Diện tích tim tường       115.8m2

Diện tích lọt lòng          108.7m2

Sảnh                                    4.1m2

Phòng khách - Ăn           27.9m2

Bếp                                      7.6m2

Phòng ngủ Master          14.4m2

Phòng ngủ 2                    11.1m2

Phòng ngủ 3                    11.3m2

Vệ sinh Master                   5.6m2

Phòng thay đồ                    3.5m2

Vệ sinh 2                             3.5m2

Sàn giặt                               4.8m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường          61.5m2

Diện tích lọt lòng              55.8m2

Thang, hành lang             11.8m2

Phòng ngủ 4                      11.0m2

Vệ sinh                                  4.3m2

Phòng sinh hoạt chung   22.3m2

Phòng steam, sauna    2.6m2 x2

Hồ bơi, sân vườn             36.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 02

Loại căn hộ D4

Căn số 03

Căn số 03
Căn số 03
Căn số 03 Căn số 03

Loại căn hộ D4

Căn số 03

TẦNG 1

Diện tích tim tường  120.2m2

Diện tích lọt lòng      109.4m2

Sảnh                                2.5m2

Phòng khách - Ăn       33.2m2

Bếp                                  8.5m2

Phòng ngủ Master       16.5m2

Phòng ngủ 2                 11.2m2

Phòng ngủ 3                 10.8m2

Vệ sinh Master                5.8m2

Vệ sinh                              3.8m2

Sàn giặt                             4.4m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường        40.1m2

Diện tích lọt lòng             37.0m2

Thang, hành lang            12.4m2

Phòng steam, sauna         3.2m2

Vệ sinh                                 4.3m2

Phòng sinh hoạt chung   14.6m2

Hồ bơi, sân vườn             38.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 03

Loại căn hộ D4

Căn số 04

Căn số 04
Căn số 04
Căn số 04 Căn số 04

Loại căn hộ D4

Căn số 04

TẦNG 1

Diện tích tim tường  120.2m2

Diện tích lọt lòng      109.4m2

Sảnh                                2.5m2

Phòng khách - Ăn       33.2m2

Bếp                                  8.5m2

Phòng ngủ Master       16.5m2

Phòng ngủ 2                 11.2m2

Phòng ngủ 3                 10.8m2

Vệ sinh Master                5.8m2

Vệ sinh                              3.8m2

Sàn giặt                             4.4m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường        40.1m2

Diện tích lọt lòng             37.0m2

Thang, hành lang            12.4m2

Phòng steam, sauna         3.2m2

Vệ sinh                                 4.3m2

Phòng sinh hoạt chung   14.6m2

Hồ bơi, sân vườn             38.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 04

Loại căn hộ D3

Căn số 05

Căn số 05
Căn số 05
Căn số 05 Căn số 05

Loại căn hộ D3

Căn số 05

TẦNG 1

Diện tích tim tường       115.8m2

Diện tích lọt lòng          108.7m2

Sảnh                                    4.1m2

Phòng khách - Ăn           27.9m2

Bếp                                      7.6m2

Phòng ngủ Master          14.4m2

Phòng ngủ 2                    11.1m2

Phòng ngủ 3                    11.3m2

Vệ sinh Master                   5.6m2

Phòng thay đồ                    3.5m2

Vệ sinh 2                             3.5m2

Sàn giặt                               4.8m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường          61.5m2

Diện tích lọt lòng              55.8m2

Thang, hành lang             11.8m2

Phòng ngủ 4                      11.0m2

Vệ sinh                                  4.3m2

Phòng sinh hoạt chung   22.3m2

Phòng steam, sauna    2.6m2 x2

Hồ bơi, sân vườn             36.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 05

Loại căn hộ D2

Căn số 06

Căn số 06
Căn số 06
Căn số 06 Căn số 06

Loại căn hộ D2

Căn số 06

TẦNG 1

Diện tích tim tường          131.8m2

Diện tích lọt lòng              120.8m2

Sảnh                                       5.1m2

Phòng khách - Ăn              32.7m2

Bếp                                         9.4m2

Phòng ngủ Master             14.8m2

Phòng ngủ 2                       12.9m2

Phòng ngủ 3                       10.0m2

Vệ sinh Master                     5.8m2

Phòng thay đồ                      3.0m2

Vệ sinh 2                               4.5m2

Sân giặt                                 3.4m2

Kho                                        3.0m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường           57.2m2

Diện tích lọt lòng               51.9m2

Thanh, hành lang              11.7m2

Phòng ngủ 4                      12.0m2

Vệ sinh                                  5.5m2

Phòng sinh hoạt chung    18.3m2

Hồ bơi, sân vườn              39.5m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 06

Loại căn hộ D1

Căn số 07

Căn số 07
Căn số 07
Căn số 07 Căn số 07

Loại căn hộ D1

Căn số 07

TẦNG 1

Diện tích tim tường          128.3m2

Diện tích lọt lòng               117.1m2

Sảnh                                      4.9m2

Phòng khách - Ăn             32.7m2

Bếp                                        9.4m2

Phòng ngủ Master            14.8m2

Phòng ngủ 2                      12.9m2

Phòng ngủ 3                      10.0m2

Vệ sinh Master                     5.8m2

Phòng thay đồ Master        3.2m2

Phòng vệ sinh 2                   4.5m2

Sàn giặt                                 3.4m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường           51.9m2

Diện tích lọt lòng               46.8m2

Thanh, hành lang             10.0m2

Phòng ngủ 4                      12.0m2

Vệ sinh                                  5.5m2

Phòng sinh hoạt chung   18.3m2

Hồ bơi, sân vườn              39.5m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 07

Loại căn hộ D3

Căn số 08

Căn số 08
Căn số 08
Căn số 08 Căn số 08

Loại căn hộ D3

Căn số 08

TẦNG 1

Diện tích tim tường       115.8m2

Diện tích lọt lòng          108.7m2

Sảnh                                    4.1m2

Phòng khách - Ăn           27.9m2

Bếp                                      7.6m2

Phòng ngủ Master          14.4m2

Phòng ngủ 2                    11.1m2

Phòng ngủ 3                    11.3m2

Vệ sinh Master                   5.6m2

Phòng thay đồ                    3.5m2

Vệ sinh 2                             3.5m2

Sàn giặt                               4.8m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường          61.5m2

Diện tích lọt lòng              55.8m2

Thang, hành lang             11.8m2

Phòng ngủ 4                      11.0m2

Vệ sinh                                  4.3m2

Phòng sinh hoạt chung   22.3m2

Phòng steam, sauna    2.6m2 x2

Hồ bơi, sân vườn             36.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 08

Loại căn hộ D4

Căn số 09

Căn số 09
Căn số 09
Căn số 09 Căn số 09

Loại căn hộ D4

Căn số 09

TẦNG 1

Diện tích tim tường  120.2m2

Diện tích lọt lòng      109.4m2

Sảnh                                2.5m2

Phòng khách - Ăn       33.2m2

Bếp                                  8.5m2

Phòng ngủ Master       16.5m2

Phòng ngủ 2                 11.2m2

Phòng ngủ 3                 10.8m2

Vệ sinh Master                5.8m2

Vệ sinh                              3.8m2

Sàn giặt                             4.4m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường        40.1m2

Diện tích lọt lòng             37.0m2

Thang, hành lang            12.4m2

Phòng steam, sauna         3.2m2

Vệ sinh                                 4.3m2

Phòng sinh hoạt chung   14.6m2

Hồ bơi, sân vườn             38.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 09

Loại căn hộ D4

Căn số 10

Căn số 10
Căn số 10
Căn số 10 Căn số 10

Loại căn hộ D4

Căn số 10

TẦNG 1

Diện tích tim tường  120.2m2

Diện tích lọt lòng      109.4m2

Sảnh                                2.5m2

Phòng khách - Ăn       33.2m2

Bếp                                  8.5m2

Phòng ngủ Master       16.5m2

Phòng ngủ 2                 11.2m2

Phòng ngủ 3                 10.8m2

Vệ sinh Master                5.8m2

Vệ sinh                              3.8m2

Sàn giặt                             4.4m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường        40.1m2

Diện tích lọt lòng             37.0m2

Thang, hành lang            12.4m2

Phòng steam, sauna         3.2m2

Vệ sinh                                 4.3m2

Phòng sinh hoạt chung   14.6m2

Hồ bơi, sân vườn             38.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 10

Loại căn hộ D3

Căn số 11

Căn số 11
Căn số 11
Căn số 11 Căn số 11

Loại căn hộ D3

Căn số 11

TẦNG 1

Diện tích tim tường       115.8m2

Diện tích lọt lòng          108.7m2

Sảnh                                    4.1m2

Phòng khách - Ăn           27.9m2

Bếp                                      7.6m2

Phòng ngủ Master          14.4m2

Phòng ngủ 2                    11.1m2

Phòng ngủ 3                    11.3m2

Vệ sinh Master                   5.6m2

Phòng thay đồ                    3.5m2

Vệ sinh 2                             3.5m2

Sàn giặt                               4.8m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường          61.5m2

Diện tích lọt lòng              55.8m2

Thang, hành lang             11.8m2

Phòng ngủ 4                      11.0m2

Vệ sinh                                  4.3m2

Phòng sinh hoạt chung   22.3m2

Phòng steam, sauna    2.6m2 x2

Hồ bơi, sân vườn             36.3m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 11

Loại căn hộ D1

Căn số 12

Căn số 12
Căn số 12
Căn số 12 Căn số 12

Loại căn hộ D1

Căn số 12

TẦNG 1

Diện tích tim tường          128.3m2

Diện tích lọt lòng               117.1m2

Sảnh                                      4.9m2

Phòng khách - Ăn             32.7m2

Bếp                                        9.4m2

Phòng ngủ Master            14.8m2

Phòng ngủ 2                      12.9m2

Phòng ngủ 3                      10.0m2

Vệ sinh Master                     5.8m2

Phòng thay đồ Master        3.2m2

Phòng vệ sinh 2                   4.5m2

Sàn giặt                                 3.4m2

TẦNG 2

Diện tích tim tường           51.9m2

Diện tích lọt lòng               46.8m2

Thanh, hành lang             10.0m2

Phòng ngủ 4                      12.0m2

Vệ sinh                                  5.5m2

Phòng sinh hoạt chung   18.3m2

Hồ bơi, sân vườn              39.5m2

Hướng và vị trí căn hộCăn số 12
Trở về
https://shopping.pearlplaza.com.vn/
https://shopping.pearlplaza.com.vn/catalog/view/theme/